• Flyjura Handelsbetingelser


  Følgende vilkår og betingelser beskriver de gældende vilkår for samarbejdet mellem den forurettede passager (Klienten) og Flyjura (Virksomheden). Klienten accepterer automatisk disse vilkår og betingelser ved indgivelse af sin sag på hjemmesiden: flyjura.dk eller ved underskrivelse af fuldmagt.

  § 1. Virksomhedens oplysninger

  Flyjura.dk ApS ("Flyjura")
  CVR-nr. 30819985
  Borupvang 3
  2750 Ballerup
  Danmark
  info@flyjura.dk
  Telefon: 71965454

  § 2. Virksomhedens ydelser

  • a) Indsamling og registrering af data for en eventuel kompensation
  • b) Vurdering af Klientens krav på godtgørelse.
  • c) Beregning af den potentielle kompensation.
  • d) Fremsættelse af kravet på vegne af Klienten til flyselskabet.
  • e) Sagsbehandling af kravet, om nødvendigt ved advokatens hjælp.
  • f) Inddrivelse og udbetaling af kompensation.
  • g) Kommunikation om status på sagen.
  • § 3. Aftalen

   Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger, er at indhente fly kompensation fra det respektive flyselskab på dine vegne. De ovennævnte oplysninger påkrævet fra henholdsvis flyselskaber, trafikstyrelser, advokater og domstole, for at kunne behandle din sag.

   a) Flyjura vil efter arbejde målrettet på, at sikre den størst mulige kompensation. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra vores kunder. Ved oprettelse af din sag erklærer du, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende.

   b) Flyjura handler på dine vegne overfor luftfartselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retslig skridt for at opnå den højest mulige kompensation.

   c) Flyjura overtager dit krav mod luftfartsselskabet og du er derfor ikke berettiget til sideløbende at rette henvendelse til luftfartsselskabet med henblik på at kræve eller modtage kompensation for samme forhold. For at sikre det bedst mulige resultat i sagen er du efter at have underskrevet fuldmagten forpligtet til at underrette Flyjura, hvis luftfartsselskabet kontakter dig for så vidt angår den igangværende sag.

   d) Flyjuras kommunikation og krav til luftfartsselskabet er fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

   e) Aftalen kan til enhver en tid opsiges, såfremt det potentielle salær til flyjura betales.

   f) Ønsker du at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, førend sagen er afsluttet, vil du blive faktureret for Flyjuras potentielle salær.

   §4 Klientens forpligtelser og rettigheder

   a) Handelsbetingelserne godkendes af Klienten direkte på flyjura.dk i forbindelse med oprettelsen af sagen. Der fremsendes efterfølgende kopier af handelsbetingelserne til den e-mail, som Klienten har oplyst ved oprettelsen. Ved underskrivelse af fuldmagt, bekræfter Klienten samtidig at have læst og forstået handelsbetingelserne.

   b) Klienten forpligter sig til at videregive Flyjura alle relevante oplysninger og dokumenter i sagen både ved sagens oprettelse, samt undervejs i forløbet. Klienten er bekendt med, at Flyjura ikke kan føre Klientens sag korrekt, hvis Flyjura ikke får alle de rigtige og nødvendige oplysninger.

   c) Hvis Klienten ønsker at få udgifter dækket som følge af forsinkelsen, skal kvitteringerne for ekstraudgifter vedhæftes på sagen i oprettelsesfasen, inden kravet er fremsendt til flyselskabet. Såfremt kvitteringerne for ekstraudgifterne ikke er på sagen inden kravets afsendelse til flyselskabet, er Flyjura ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af ekstraudgifterne til flyselskabet.

   d) Det er muligt for en klient, at oprette en kompensationssag på vegne af alle eventuelle medpassagerer. Nærværende aftale er alene indgået mellem Flyjura og Klienten. Klienten hæfter på objektivt grundlag for, at eventuelle medpassagerer har givet sit tilsagn om, at sagen kan oprettes hos Flyjura og garanterer at hverken Klienten eller disse medpassagerer ikke opretter sagen om kompensation hos et andet selskab, eller rejser kravet direkte overfor flyselskabet eller Trafikstyrelsen.

   e) Antallet af medpassagerer kan ikke efterfølgende nedskrives på sagen, uden at dette betragtes som en tilbagekaldelse af sagen på vegne af de pågældende medpassagerer.

   f) Når en sag er overdraget til Flyjura, forpligter Klienten sig til at afstå fra en hver form for kontakt med flyselskabet vedrørende gælden. Klienten er ligeledes forpligtet til at sikre, at ingen af de på sagen anførte medpassagerer kommunikerer med flyselskabet vedrørende kompensationen.

   g) Klienten kan til enhver tid tilbagekalde en sag fra Flyjura ved skriftligt at informere herom og mod at betale sagsomkostninger iflg. § 5.

   h) Hvis Klienten indgå et forlig eller modtager betaling direkte fra flyselskabet, skal Klienten betale sagsomkostninger iflg. § 5, samt de omkostninger, der måtte være påløbet grundet behandlingen ved domstolene, til Flyjura indenfor 8 dage efter Klienten har modtaget betalingen.

   i) Såfremt flyselskabet gør indsigelser imod kravet overfor Klienten eller eventuelle medpassagerer, efter sagen er overdraget til Flyjura, skal Klienten omgående informere Flyjura om dette.

   j) Klienten accepterer ved underskrivelse af fuldmagten, at Flyjura påbegynder inddrivelsen af kompensation på vegne af Klienten, og dermed fraskriver Klienten sig sin fortrydelsesret.

   k) Klienten skal informere Virksomheden om kontooplysninger skriftligt. Såfremt der opgives forkerte kontooplysninger til Flyjura og det medfører en overførsel til en bankkonto, som Klienten ikke har adgang til, er Flyjura ikke bundet til at udbetale kompensationen endnu en gang til Klientens rigtige konto.

   §5 Flyjuras forpligtelser og rettigheder

   a) Flyjura forpligter sig til at føre Klientens sag om flyforsinkelse eller -aflysning, samt afvist boarding uden omkostninger for Klienten, hvis man ikke får kompensationen.

   b) Flyjura kan ikke garantere, at Klienten har krav på kompensation.

   c) Flyjura er berettiget til at modtage informationer fra flyselskabet og de relevante myndigheder på Klientens vegne.

   d) Hvis flyselskabet hverken udbetaler kompensation eller fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan Flyjura automatisk videresende en klage herom til relevante myndigheder.

   e) Flyjura kan, på vegne af Klienten, indgå forlig, akkorder og andre ordninger for at sikre Klientens kompensation, i tilfælde af et flyselskabs eventuelle konkurs eller kendte økonomiske vanskeligheder. Klienten kan ikke stille krav til flyjuras konkrete sagsbehandling og forhandling af krav.

   f) Flyjura kan ikke gøres ansvarlig såfremt Klienten mener at være berettiget til større kompensation end den opnået af Flyjura.

   g) Flyjura vurderer egenhændigt om sagen skal indbringes for en retlig instans for at sikre kompensationen efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004. Såfremt Flyjura finder det nødvendigt, kan sagen indbringes for domstolen uden særlig aftale med Klienten.

   h) Flyjura er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt Virksomheden vurderer, at der ikke er grundlag for kompensation, eller opnåelse heraf er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller såfremt Klienten ikke fremsender tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation herfor.

   i) Såfremt Klientens forhold bevirker, at Flyjura har foretaget forgæves arbejde i forbindelse med inddrivelse af kompensationen, er Flyjura berettiget til at opkræve det potentielle salær for det udførte arbejde.

   j) Flyjura er berettiget til at modtage kompensation på Klientens vegne. Efter Virksomheden har modtaget kompensationen, overføres hurtigst muligt aftalt beløb til Klienten.

   Priser og betaling

   a) Opnås der ikke kompensation hos luftfartsselskabet, er Flyjura ikke berettiget til at opkræve salær.

   b) Sagsomkostninger, inklusive refusion af flybilletter, hotelovernatninger og ekstraudgifter, beløber sig til 24% tillagt moms af Klientens samlede godtgørelsesbeløb.

   c) Endvidere kan der i forbindelse med arbejdet med Klientens sag opstå yderligere omkostninger til retssager, f.eks. til juridisk bistand, retsgebyrer og lign. Sådanne omkostninger udlægges af Flyjura, og bliver refunderet til Virksomheden af modparten såfremt sagen vindes. Såfremt sagen tabes, bærer Flyjura alle omkostningerne.

   d) Sagsomkostninger fradrages i det udbetalte erstatningsbeløb, og opkræves således ikke før erstatningen er udbetalt.

   e) Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres af Klienten.

   f) Flyjura er berettiget til at fakturere sagsomkostninger til Klienten svarende til 24 % eksklusiv moms af det forventede godtgørelsesbeløb, inklusive omkostninger til eventuelle retsgebyrer, juridisk assistance, såfremt kompensationen er blevet udbetalt direkte til Klienten eller Klienten ønsker at opsige aftalen.

   g) Har Klienten tilbageholdt vigtige oplysninger om sagen eller afgivet usande oplysninger til Virksomheden, er Flyjura berettiget til at opsige aftalen med Klienten med øjeblikkelig virkning, samt fakturere omkostninger iflg. § 5.e.

   h) Hvis der påløber morarenter hidrørende fra dit krav mod flyselskabet, tilfalder disse renter Flyjura.

   i) Såfremt flyselskabet tager gebyrer for at overføre kompensationen til Flyjura, fratrækkes gebyret i den til Klienten berettigede andel af kompensationen.

   j) Såfremt Flyjura har gebyrer forbundet ved en overførsel til Klientens bankkonto i udlandet, fratrækkes gebyret i den til Klienten berettigede andel af kompensationen.

   k) Sagsomkostninger og renter beregnes ikke, i det tilfælde at Flyjura vurderer, at der ikke er grundlag for kompensation.

   § 6. Fortrolighed

   a) Flyjura er forpligtet til at behandle alle informationer fortroligt. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand.

   b) Flyjura kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

   § 7. Lovvalg og værneting

   Retsforhold mellem klienten og Flyjura er underlagt dansk ret, desuagtet om dansk international privatret måtte føre til, at et andet lands lov skulle finde anvendelse. Alle krav og tvister mellem Klienten og Flyjura skal afgøres ved Københavns Byret.